Aldous, Ben. 2021. “Ecclesial Futures MA Prize Details”. Ecclesial Futures 2 (2):7-10. https://doi.org/10.54195/ef11874.