Aldous, B. (2021). Ecclesial Futures MA Prize Details. Ecclesial Futures, 2(2), 7–10. https://doi.org/10.54195/ef11874