[1]
2024. Editorial 5.1. Ecclesial Futures. 5, 1 (May 2024), 1–4. DOI:https://doi.org/10.54195/ef19226.